Na základě volebního řádu vydaného Ústeckým krajem a podle ustanovení a §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhne na naší škole volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

 Účast zákonných zástupců nezletilých žáků školy ve školské radě zajišťuje jejich podíl na správě školy, prostřednictvím schvalováním školních dokumentů, vzdělávacích programů a případně jejich změn. Protože se členové rady s těmito dokumenty musí seznámit ještě před projednáním ve školské radě, je důležité, aby měli funkční emailové a telefonní spojení.

 Školská rada naší školy se volí na tři roky a je složena ze 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Tedy  každá skupina dodá 2 členy.

 Volby se konají dvoukolově podle volebního řádu a pod dozorem volební komise, kterou jmenuje ředitel školy. V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků spolu s pedagogy své kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo probíhá tajnou volbou a určí výsledné pořadí kandidátů. Oprávněný volič volí osobní účastí a na kandidátní listině zakroužkuje maximálně 2 kandidáty.

Letos se 2. kolo voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 6:00 h do 16:00 h v přízemí školy.

Kandidátní listina pro 2. kolo do školské rady za zákonné zástupce žáků školy:

  • Michaela Dlouhá
  • Jana Dvořáková
  • Šárka Hubačová
  • Nataša Kováčová
  • Helena Svatoňová

V Kadani, dne 22. 5. 2024           Přípravný výbor pro volbu členů do školské rady: Bc. Martin Dlouhý

                                                                                                                                       Mgr. Petr Sivák

                                                                                                                                       Mgr. Libor Šopf