Naše škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu žáků, kteří se z různých důvodů nemohou vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Speciálními metodami a formami práce se snažíme v souladu s reálnými schopnostmi vštípit žákům základní vědomosti tak, aby následně zvládli vyřešit otázku profesní orientace a především praktický život.

Charakteristika školy

Jsme menší základní školou téměř rodinného typu.

Nabízíme:

 • vzdělávání podle osnov základní školy s možností úpravy podle rozsahu potřeb a handicapu dítěte v kolektivu s menším počtem žáků ve třídách (6–14 žáků)
 • vzdělávání pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem, kombinací tělesného a smyslového postižení ve třídách (4-6 žáků)
 • výborné zkušenosti se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra – třída pro děti s PAS
 • individuální přístup s maximálním zohledněním potřeb a možností dítěte
 • úpravu učiva formou individuálních vzdělávacích plánů
 • speciální metody a formy práce
 • kompenzační pomůcky
 • bezbariérový přístup a bezbariérové řešení pohybu dětí po škole
 • školní vybavenost – cvičná kuchyňka, multifunkční dílna, keramická dílna, relaxační místnost, školní pozemek
 • školní jídelnu v areálu školy
 • školní družinu
 • V areálu školy je možnost stravování ve školní jídelně.

Hlavní cíle školy

Cílem školy je:

 • poskytnout všem žákům kvalitní a motivující vzdělávací proces, který je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a schopností každého žáka
 • pomáhat žákům osvojit si vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní co nejvyšší možnou míru samostatnosti
 • pomocí klíčových kompetencí žáky vybavit nejenom potřebnými vědomostmi, ale také společensky přijatelným kultivovaným projevem, vhodnými morálními vlastnostmi a životními hodnotami, finanční gramotností, zodpovědným rozhodováním, toleranci a respektováním práv a povinností