Naše škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu žáků, kteří se z různých důvodů nemohou vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Speciálními metodami a formami práce se snažíme v souladu s reálnými schopnostmi vštípit žákům základní vědomosti tak, aby následně zvládli vyřešit otázku profesní orientace a především praktický život.

Charakteristika školy

Jsme menší základní školou téměř rodinného typu. Celkový počet žáků je v současnosti cca 120. Na škole je 13 tříd, 7 kmenových tříd, 1 třída pro žáky s poruchou autistického spektra, 1 přípravná třída, 3 třídy pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a 1 třída pro žáky s poruchami chování. Žáci se vzdělávají podle osnov ŠVP ZV „Škola s úsměvem“, dle ŠVP ZV- LMP „Tvořením se učíme“ a ŠVP  ZŠS „Tvoříme a učíme se“ díl I. a II.

K dispozici je školní družina se dvěma odděleními (oddělení s kapacitou 14 žáků a 6 žáků). Při detašovaném pracovišti v nemocnici je oddělení pro MŠ, ZŠ a SŠ.

V areálu školy je možnost stravování ve školní jídelně.

Škola je vybavena počítačovou učebnou, několika učebnami s interaktivní tabulí. Ve škole jsou odborné učebny pro výuku PV –  dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna a školní pozemek, PC učebna. Škola využívá pro hodiny TV multifunkční halu v Kadani a tělocvičnu v DDM Šuplík.

Dozor nad žáky je zajištěn stálou přítomností pedagoga ve třídě i během přestávek.

Vedení školy i celý pedagogický sbor usilují o maximální součinnost při řešení otázek týkajících se chodu školy, zejména při spolupráci se zákonnými zástupci. Vstřícný, otevřený, ale důsledný přístup všech zúčastněných napomáhá zajistit patřičnou kvalitu vzdělávání.

Hlavní cíle školy

Cílem školy je:

  • poskytnout všem žákům kvalitní a motivující vzdělávací proces, který je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a schopností každého žáka
  • pomáhat žákům osvojit si vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní co nejvyšší možnou míru samostatnosti
  • pomocí klíčových kompetencí žáky vybavit nejenom potřebnými vědomostmi, ale také společensky přijatelným kultivovaným projevem, vhodnými morálními vlastnostmi a životními hodnotami, finanční gramotností, zodpovědným rozhodováním, toleranci a respektováním práv a povinností