• Přípravná třída je pro děti, které nejsou dostatečně zralé pro nástup do 1. třídy a mají udělen odklad školní docházky
  • Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • Výuka ve třídě je koncipována tak, aby bylo dětem umožněno snadnější začlenění do vyučovacího procesu, čímž se předchází případnému školnímu neúspěchu
  • Přípravná třída je bezplatná
  • Hlavní předností je nižší počet dětí ve třídě (10-15), ve třídě je přítomna asistentka pedagoga
  • Výuka probíhá v rozsahu 21 hodin týdně a je zaměřena na systémovou přípravu na školu, rozvoj řečových dovedností, sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj hrubé a jemné motoriky, návyky sebeobsluhy a hygieny, rozvoj časové a prostorové orientace, hudební a výtvarný projev s ohledem na individuální schopnosti a možnosti každého jednotlivce
  • Třída se účastní všech možných společných aktivit školy, děti znají lépe režim školy, včetně zvonění a kontaktu se staršími spolužáky
  • V rámci PT je možné se přihlásit ke stravování a školní družině
  • Zápis do PT probíhá po předem telefonicky sjednané schůzce s možnou prohlídkou školy a zodpovězení všech případných dotazů
  • K zápisu do PT je nutné doporučení školského poradenského zařízení