Název výzvy:
IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Název projektu CZ:
Spolu

Evidenční číslo projektu:
 0030/PODSKOL/2022

Anotace projektu:

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných
žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+

Datum zahájení projektu:
1.9.2022

Datum ukončení projektu:
31.8.2025