Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem černého kašle Vás žádáme, abyste pečlivě pozorovali své děti a v případě projevení příznaků (záchvatovitý či dlouhodobý kašel) ihned kontaktovali svého obvodního lékaře.

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací při výskytu černého kašle (pertuse)

I. Základní informace o pertusi (černý kašel)

Pertuse je respirační infekční onemocnění bakteriálního původu, jehož inkubační doba je nejčastěji 7–10 dní, s maximem až 21 dní. 

Přenos původce nákazy se uskutečňuje převážně vzdušnou cestou prostřednictvím kapének, které se tvoří při kašlání, kýchání, smrkání nebo mluvení. 

Důležitý je proto včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky tak, aby se předcházelo dalšímu šíření nákazy v kolektivu. 

Onemocnět mohou i osoby očkované, popř. které onemocnění již v minulosti prodělaly. Diagnózu pertuse je třeba zvážit zejména při klinickém obrazu typických opakovaných záchvatů kašle. 

U očkovaných osob mohou být příznaky onemocnění mírnější, charakterizované pouze dlouhotrvajícím kašlem bez typických záchvatů.

II. Preventivní opatření před šířením pertuse ve škole

V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze zdravé osoby. Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků/studentů/dětí věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse. V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka/studenta/dítěte a doporučí mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte. Jedině ten může posoudit zdravotní stav a rozhodnout o dalším postupu. 

V předškolních kolektivních zařízeních je pak nutné věnovat pozornost každému projevu nachlazení (rýma, mírně zvýšená teplota, občasný kašel). 

S ohledem na vzdušnou cestu přenosu pertuse jsou doporučována obecná preventivní opatření, mezi něž patří: 

− časté a účinné větrání v místnostech, kde pobývají školní a pracovní kolektivy, − časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou a používání jednorázových ručníků na ruce, popř. použití dezinfekčního  

   prostředek na ruce na bázi alkoholu, 

− v rámci úklidu provádět průběžnou dezinfekci často dotýkaných ploch, 

− při kašlání nebo kýchání si zakrývat ústa a nos kapesníkem, použité kapesníky ihned vyhodit do odpadkového koše, nikdy nekašlat do dlaní, 

− nepít ze stejné sklenice či láhve a nesdílet jídlo při jeho konzumaci. 

Dodržování těchto základních hygienických pravidel může pomoci přerušit nebo výrazně omezit cestu přenosu pertuse ve školách. 

V této souvislosti je třeba také zmínit, že škola není subjekt, který by mohl omezovat vstup žáka nebo studenta do instituce na základě nepředložení očkovacího průkazu. Pokud se tedy nejedná o akce ve smyslu § 8 a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů čili školu v přírodě a zotavovací akce, u kterých jsou jasně stanovené podmínky pro účast dětí na této akci.

 III. Postup při výskyty pertuse ve škole 

Protiepidemický odbor krajské hygienické stanice/Hygienické stanice (dále jen „KHS“) provádí epidemiologické šetření s každým potvrzeným případem nákazy a aktivně vyhledává kontakty nemocného. Na základě epidemiologického šetření a hodnocení rizik stanuje KHS rozsah ohniska nákazy a rozhodne o druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření. 

Škola tedy vždy postupuje dle pokynů KHS. 


Mgr. Simona Žáková
ředitelka školy
ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň
Chomutovská 1289
tel: 474 333 304, 725 520 493
IČ: 467 90 039
Dat.schránka: z2r2yc8