Milí předškoláci, vážení rodiče,

zápis do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 proběhne v ZŠ a MŠ při nemocnici ve dne 6. 4. – 7. 4. 2022 vždy v době od 13:00 do 17:00 hodin.

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne zápis do 1. tříd odevzdáním potřebných dokumentů do schránky školy ve dnech 4. až 11. 4. 2022.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Nutností pro přijetí dítěte do naší školy je platné doporučení školského poradenského zařízení pro nadcházející školní rok.

Zápis bude probíhat formální částí (vyplnění potřebných náležitostí zákonnými zástupci) a zábavnou částí, během které si děti vyzkouší různé herní aktivity. S ohledem na potřeby a možnosti dítěte není jeho aktivita při zápisu nutná, postačí pouhá fyzická přítomnost. 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

·         Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

·         Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. ods. 9, školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikované zdravotní postižení, popřípadě v souběhu s jiným postižením (zrakové, tělesné a sluchové atd.). Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Pro přijetí do vzdělávacího programu základní školy speciální je předpokladem k přijetí již diagnostikován střední stupeň mentálního postižení. Dále se pak žáci vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní školu speciální.


Pro školní rok 2022/2023 můžeme přijmout 6-14 nových žáků do 1. ročníku základní školy a 4-6 žáků do 1. ročníku základní školy speciální.

Potřebné formality: občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky.

Pokud zákonný zástupce zvolí zápis dle spádové oblasti ve škole hlavního vzdělávacího proudu, lze se následně se školou dohodnout o přestupu.


Pokud máte jakékoliv dotazy, či nás chcete navštívit, kontaktujte nás na telefon 474 333 304.

Mgr. Simona Žáková
ředitelka školy
ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň
Chomutovská 1289
tel: 474 333 304, 725 520 493
IČ: 467 90 039
Dat.schránka: z2r2yc8